001 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ-ชัยนาท

002 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงงานและอาคารสถานที่

003 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการ พัฒนานักศึกษาและบรกิารวิชาการ

004 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานการจัดปฐมนิเทศ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

005 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่าชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 006 คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ-ชัยนาท

 007 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่าชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564

 009 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือก พนักงานรักษาความปลอดภัย

 010คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี

 011 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

012 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

013 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คำปรึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

 014 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ

  016 คำสั่งศูนย์การศึกษาฯชัยนาท เรื่อง หน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 019 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

020 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน  ประจำปีงบประมาณ 2565

 021 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาฯชัยนาท

022 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 023 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

 024 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชำริฯ  ศูนย์การศึกษาฯชัยนาท

 025 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

 026 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564

 027คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

 028 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และรวบรวมหลักฐาน การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2563

 029 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 030 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินลูกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 031 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปี 2564

 

ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท


 ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เรื่องการมอบอำนาจ รองฯผู้อำนวยการ

 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1301/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

Zip Locksmith