วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท เป็นประธาน ในการเปิดโครงการ
"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
โดยอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร จำนวน 2 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ฐานที่ 1 การทำปศุสัตว์ขนาดเล็ก วิทยากร โดย อาจารย์วิลาสินีชูทอง
ฐานที่ 2 ผักสวนครัวปลอดภัย วิทยากร โดย นางสาวอภิญญา อิทธิเวชชัย

  

Zip Locksmith