วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯชัยยนาท บรรยายให้ความรู้ในด้านเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
และมีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร จำนวน 2 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ฐานนาข้าวอินทรีย์
วิทยากร โดย อาจารย์ชินกร จิรขจรจริตกุล และฐานการเรียนรู้ไร่นาสวนผสม วิทยากร โดย นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม พร้อมด้วยวิทยากร นายเลิศวุฒิ ชูทอง
ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
มาให้ความรู้ในเรื่อง การเสียบยอดมะม่วง และส้มโอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเกษตร

  

Zip Locksmith