วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทมอบหมาย อาจารย์ชินกร จิรขจรจริตกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษากล่าวรายงาน
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุม และโรงเรียนภายในจังหวัดชัยนาท โดยมี ท่านลักษณ์ประไพ หนูพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.กระบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กำลังกาย กำลังใจ มีจิตอาสา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ท่านเฉลิมฤทธิ์ ทองสุข พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่
ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี
ในวันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 พิธีปิดโครงการโดย ดร.วิจิตร จารุโรประถัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผน

  

Zip Locksmith