วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
อาจารย์ชินกร จิรขจรจริตกุล รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงจำนวน 3 แปลง ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

 

Zip Locksmith