ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

ห้องประชุม 300
อาคารหอประชุม หลังอาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ
2

รูปภาพ

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 40
ชั้น 2 อาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ 
3

รูปภาพ

ห้องประชุม MK 150
อาคาร สปอ. บริเวณติดกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี
4

รูปภาพ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 55
ชั้น 3 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต
5

รูปภาพ

ห้องเรียน 131-134 30
ชั้น 2 และ 3 อาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ
6

รูปภาพ

ห้องเรียนรวม 135 60
ชั้น 3 อาคารเทพหิรัญย์ มหามงคลรัฐ
7

รูปภาพ

dsa 2
ds
8

รูปภาพ

ds 2
ds
9

รูปภาพ

ad 2
d