ประวัติ           

              ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นสถาบันการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง รองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะ หลักสูตรต่างๆ ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท จึงมีฐานะเทียบเท่าคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ดำเนินการในการยกฐานะ ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท ตามแผนการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2558 – 2564 ในช่วงระยะแรก            จะดำเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ตามลำดับ เพื่อให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ทำหน้าที่เสริมสร้างในการตอบสนองการเข้าถึงการศึกษา ของประชาชน สังคม ประเทศชาติ นานาชาติ

          ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ดำเนินสืบเนื่องจากการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ณ. ที่ดินบ้านดอนอรัญญิก ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อรองรับการขยายวิทยาเขต ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ในขณะนั้น โดยทางจังหวัดชัยนาท โดยมี        ท่านอารยะ วิวัฒน์วานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในสมัยนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้การขอใช้ที่ดินของทางราชการในการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น และทางสถาบันราชภัฏจันทรเกษม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ในขณะนั้นในฐานะผู้ริเริ่มใน การขยายพื้นที่จัดการศึกษาออกสู่สังคมท้องถิ่นได้เล็ง เห็นความสำคัญของการศึกษา พร้อมทั้งการเข้าถึงการศึกษาของคนภายในชุมชน พัฒนาชุมชนให้เยาวชนในเขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดใกล้เคียงไม่ต้องเดินทางเข้าไปศึกษาต่อ ในตัวเมืองใหญ่หรือสถาบันการศึกษาในเมืองที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งได้รายงานการใช้ที่ดินต่อ รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ อธิการบดีสถาบัน   ราชภัฏจันทรเกษม ในขณะนั้นได้รับทราบ

          คณะกรรมการจังหวัดชัยนาท มีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ที่ดินและถอดสภาพที่ดินจากที่ดิน สปก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 กรมที่ดิน ได้เสนอกระทรวงมหาดไทย โดย รองศาสตรจารย์เทื้อน ทองแก้ว อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศขึ้นทะเบียนที่ดิน หมู่ที่ 7 -8 ของบ้านอรัญญิก ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน จำนวน 326 ไร่ 85 ตารางวา ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม                 พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 24ง วันที่ 24 มีนาคม 2548 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พร้อมทำหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองรับการขยายวิทยาเขต ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม (ขณะนั้น) ต่อไป

          ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเมตตาจาก พระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท องค์อุปถัมภ์ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 4 ชั้น และให้นามอันมงคลว่า อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ ซึ่งต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก

คุณแม่ทองคำ เมฆโต ผู้ก่อตั้งบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น โดยใช้แบบการก่อสร้างแบบเดียวกัน ให้กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่ สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไป ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้สอดคล้องกับปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการทำนุรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู”

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพื้นที่การจัดการศึกษา จำนวน 2 แห่งคือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กรุงเทพฯ) สำนักงานศูนย์ประสานงานศูนย์การศึกษาชัยนาท อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท หมู่ที่ 7-8 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

 


ปรัชญา

"ให้โอกาสทางการศึกษา นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน"


วิสัยทัศน์

“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม”(Life Long Learning for Leads Localization Moral Society)


อัตลักษณ์ของบัณฑิต(Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”


เอกลักษณ์(Uniqueness)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน”


พันธกิจ

1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม
4. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม


นโยบาย

ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นโยบายกรอบทิศทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. ด้านการบริหารตามนโยบายธรรมาภิบาล ตามนโยบายเน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารความเสี่ยง และความมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
2. ด้านบุคลากรส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานและการบริการ ด้านการพัฒนาคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. ด้านการประกันคุณภาพประกาศนโยบายการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารอย่างต่อเนื่องและดำเนินการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์กำหนดและนำผลการประเมินมาจัดทำแผนปรับปรุงตามทิศทางของมหาวิทยาลัย
4.ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
5. ด้านการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรวบรวมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัยเพื่ออนุรักษและการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
6. ด้านชุมชนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมกลุ่มประชาคม วัด ศูนย์ฯ และชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


Zip Locksmith