ประวัติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

              ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เปิดดำเนินการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ และทำการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ ระยะแรกเป็นศูนย์การศึกษาจันทรเกษม เทคนิคชัยนาทโดยใช้พื้นที่อาคารของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนนับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดชัยนาทต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้อาคารสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา อำเภอสรรคบุรี (อาคาร ส.ป.อ.) และอาคารหอประชุมเอ็มเค (MK) ในปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ เป็นปีแรก

             ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ดำเนินการสืบเนื่องจากการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ณ ที่ดินบ้านดอนอรัญญิก ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี  นายอารยะ วิวัฒน์วานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในขณะนั้น (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544) ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนให้มีการขอใช้ที่ดินของราชการเพื่อการศึกษา และทางสถาบันราชภัฏจันทรเกษม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการขยายพื้นที่การศึกษาสู่สังคมท้องถิ่นพร้อมทั้งการเข้าถึงการศึกษาของคนในชุมชนและพัฒนาชุมชนให้กับเยาวชนในเขตจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง

           คณะกรรมการจังหวัดชัยนาท มีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ที่ดินและถอดสภาพที่ดินจาก ที่ดิน สปก. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 กรมที่ดินได้เสนอกระทรวงมหาดไทย โดย รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนที่ดิน หมู่ที่ 7-8 ของบ้านอรัญญิก ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รวมพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินจำนวน 326 ไร่ 85 ตารางวา ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548 พร้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 24 วันที่ 24 มีนาคม 2548 ให้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การเรียนและการสอนระดับอุดมศึกษา

               วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้ประโยชน์ในราชการในพื้นที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ประมาณ 326 ไร่ 85 ตร.ว. เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

               วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ทำพิธีตักดินลงเสาต้นแรกเพื่อเตรียมสร้างอาคารเรียนที่ได้รับความอนุเคราะห์การจัดสร้างจากพระครูไพศาล ชัยกิจ หรือหลวงปู่ฤาษีตาไฟ เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ (หนองทาระภู) ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมตตาสร้างอาคารเรียนเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ เป็นอาคารตึกสูง 4 ชั้นโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 21 ล้านบาท โดยมีรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยในขณะนั้น การก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลักแรก และเปิดทำการเรียนการสอนในปี 2554 โดยมีนักศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (ย้ายจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และอาคาร ส.ป.อ.)

             พ.ศ. 2550 นางทองคำ เมฆโต มอบเงินจำนวน 15 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สมทบอีก 2.5 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารเรียนคุณแม่ทองคำ เมฆโต แล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2552 เป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ 

           พ.ศ. 2555 สร้างอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ใช้งบประมาณพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ จำนวนเงิน 3.84 ล้านบาท

          พ.ศ. 2559 สร้างหอพักนักศึกษา 4 ชั้น ขนาด 40 ห้อง จำนวน 2 อาคาร (อาคารจันทร์มงคล 1 และ 2) ซึ่งได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจำนวนเงิน 25,700,000 บาท วันที่ 9 มีนาคม 2559 ดำเนินการวางผังการก่อสร้าง จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ เป็นผู้อำนวยการ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยในขณะนั้น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ตั้งอยู่หมู่ที่ 7-8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

         พ.ศ. 2564 วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งมีทั้งพ่อค้า นักธุรกิจได้ร่วมสร้างบุญจำนวนมาก ซึ่งทางวัดได้มอบโคจำนวน 37 ตัวให้กับทางศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท กลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้โคจันทรเกษม-ชัยนาท” เพื่อใช้สำหรับเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตงานวิจัยได้ โดยมี ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปรัชญา

"ให้โอกาสทางการศึกษา นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน"


วิสัยทัศน์

“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม”(Life Long Learning for Leads Localization Moral Society)


อัตลักษณ์ของบัณฑิต(Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”


เอกลักษณ์(Uniqueness)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน”


พันธกิจ

1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม
4. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม


นโยบาย

ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท นโยบายกรอบทิศทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. ด้านการบริหารตามนโยบายธรรมาภิบาล ตามนโยบายเน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารความเสี่ยง และความมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
2. ด้านบุคลากรส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานและการบริการ ด้านการพัฒนาคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. ด้านการประกันคุณภาพประกาศนโยบายการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารอย่างต่อเนื่องและดำเนินการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์กำหนดและนำผลการประเมินมาจัดทำแผนปรับปรุงตามทิศทางของมหาวิทยาลัย
4.ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและส่งเสริมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
5. ด้านการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรวบรวมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัยเพื่ออนุรักษและการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
6. ด้านชุมชนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมกลุ่มประชาคม วัด ศูนย์ฯ และชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


Zip Locksmith