ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
 แบบฟอร์ม การระบุวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
 
 ขอใช้บริการยานพาหนะ
 
 แบบขอยกเลิกวันลา
 
 แบบใบลาป่วย ลากิจ
 
 แบบใบลาอุปสมบท
 
 หนังสือรับรองเงินเดือน
 
 แบบใบลาพักผ่อน
 
 ขอออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ  
 
 ขอใช้สถานที่ราชการ 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุ
 
 แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์
 
 แบบฟอร์มเบิกวัสดุ
 
 แบบขอรับบริการงานพัสดุ
 
 ใบเสนอราคา
 
 แบบฟอร์มการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 
 
 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเงิน
 
 ใบแจ้งความประสงค์เบิกจ่ายเงิน (การเงิน)
 
 ใบรายงานการใช้รถ
 
 ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น)
 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
แบบฟอร์มให้คำปรึกษา
 

 
 
 
 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
 
 แบบแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

แบบรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ / สัมมนาศึกษาดูงาน


ใบบอกคุณลักษณะงาน  
 
 ตารางแสดงภาระงาน (สายสนับสนุน) ประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แบบติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์  
 แบบฟอร์มขอลงเวลาย้อนหลัง 
Zip Locksmith