สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสและคำอธิบายรายวิชา

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Public Administration
 

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Arts (Public Administration)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
B.A.(Public Administration)

   
    หลักสูตร (Download: PDF File)
    โครงสร้างหลักสูตร (Download: PDF File)
       
     
ข้อมูลเกี่ยวกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.huso.chandra.ac.th/

 

 

  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 1 หลักสูตร (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ)
        หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559
ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
 

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Arts (Public Administration)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
B.P.A.(Public Administration)

   
    โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน (Download: PDF File)
       
       
     
ข้อมูลเกี่ยวกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.huso.chandra.ac.th/

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 5 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ฉบับ
4. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชือหรือนามสกุล จำนวน 5 ฉบับ
5. ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการเรียน จำนวน 5 ฉบับ

 

การสมัครเรียน

มาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์การศึกษาฯ หรือดาวโหลดใบสมัคร (Download: PDF File) พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร และมายื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์ สอบถามโทร 056-482-444

Zip Locksmith