มคอ.3 

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

BCOM2104  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 BCOM4201  การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
BCOM2201  การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ  BCOM4303 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดีย
BCOM2202  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 BCOM 4501  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
BCOM2702  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางธุรกิจ
 BCOM4601  ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
BCOM3201  การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 BCOM4901  การสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM 3501  การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 BCOM4902  การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM4101  การบริหารโครงการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

    POLS 2101  การเมืองการปกครองไทย                                                   
 POLS4322 การพัฒนาองค์การภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 POLS2102  ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง
 
POLS3305  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ
 

 สาขา วิชาการจัดการ

 MNGT1102   การจัดองค์การและจริยธรรมทางธุรกิจ     
 MNGT3203   การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์
MNGT3106   การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
MNGT4201   การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานสำนักงาน

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 Gesc1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

 

มคอ.5

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

BCOM4601 ชื่อวิชา ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
BCOM3301 ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจด้วยมัลติมีเดีย
BCOM1701 ชื่อวิชา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
BCOM3901 ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM2103 ชื่อ โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสาหรับธุรกิจ
BCOM4501 ชื่อวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
BCOM2202 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
BCOM4902 ชื่อวิชา การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM2104 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
BCOM4705 ชื่อ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสาหรับงานธุรกิจ
BCOM4204 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 

สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

POLS 2101  การเมืองการปกครองไทย                                            
POLS3305  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ
POLS2102  ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง
POLS4322 การพัฒนาองค์การภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชาการจัดการ

 MNGT1102   การจัดองค์การและจริยธรรมทางธุรกิจ
MNGT3202  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
MNGT3106 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
MNGT3203   การสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์
Zip Locksmith