ปฏิทินการศึกษา ภาคในเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 1/2564

  รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
    -  วันลงทะเบียน ONLINE 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 1 ส.ค. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 4 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 1 ส.ค. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 3 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 1 ส.ค. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 2 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 1 ส.ค. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 1 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 1 ส.ค. 2564 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 8 ส.ค. 2564 23:00 น.
 
  • วันเปิดภาคการศึกษา
19 ก.ค. 2564 8:30 น. 5 พ.ย. 2564 16:30 น.
 
  • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
19 ก.ค. 2564 8:30 น. 7 พ.ย. 2564 19:00 น.
 
  • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
19 ก.ค. 2564 8:30 น. 7 พ.ย. 2564 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W) 23 ส.ค. 2564 8:30 น. 24 ต.ค. 2564 23:00 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 6 ก.ย. 2564 8:30 น. 12 ก.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 5 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 5 พ.ย. 2564 8:30 น. 5 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (26 ก.ค.64) ไปเรียนในวันจันทร์ที่ 8 พ.ย. 2564 8:30 น. 8 พ.ย. 2564 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (21 ต.ค.64) ไปเรียนในวันอังคารที่ 9 พ.ย. 2564 8:30 น. 9 พ.ย. 2564 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธที่ (28 ก.ค.64) ไปเรียนในวันพุธที่ 10 พ.ย. 2564 8:30 น. 10 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (12 ส.ค.64) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2564 8:30 น. 11 พ.ย. 2564 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (24 ก.ย.64) ไปเรียนในวันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 2564 8:30 น. 12 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธที่ (13 ต.ค.64) ไปเรียนในวันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 2564 8:30 น. 15 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (22 ต.ค.64) ไปเรียนในวันอังคารที่ 16 พ.ย. 2564 8:30 น. 16 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค 18 พ.ย. 2564 8:00 น. 26 พ.ย. 2564 17:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา 19 ก.ค. 2564 8:30 น. 13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code 1 ธ.ค. 2564 8:30 น. 13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา 13 ธ.ค. 2564 8:30 น. 13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน 17 มิ.ย. 2564 8:30 น. 2 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 13 ธ.ค. 2564 8:30 น. 12 ม.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันยืนยันการรับส่วนลด 18 ส.ค. 2564 8:30 น. 30 ก.ย. 2564 23:00 น.

   ปฏิทินการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 1/2564

  รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
    -  วันลงทะเบียน ONLINE 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 13 ก.ย. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 4 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 13 ก.ย. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 3 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 13 ก.ย. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 2 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 13 ก.ย. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 1 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 13 ก.ย. 2564 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 13 ก.ย. 2564 23:00 น.
 
  • วันเปิดภาคการศึกษา
14 ส.ค. 2564 17:30 น. 19 ธ.ค. 2564 21:30 น.
 
  • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
14 ส.ค. 2564 8:30 น. 19 ธ.ค. 2564 19:00 น.
 
  • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
14 ส.ค. 2564 8:30 น. 19 ธ.ค. 2564 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W) 23 ส.ค. 2564 8:30 น. 24 ต.ค. 2564 23:00 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 6 ก.ย. 2564 8:30 น. 12 ก.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 19 ธ.ค. 2564 15:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (21 ต.ค.64) ไปเรียนวันอังคาร 9 พ.ย. 2564 17:30 น. 9 พ.ย. 2564 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (12 ส.ค.64) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2564 17:30 น. 11 พ.ย. 2564 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (25 ก.ค.64) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 2564 8:30 น. 14 พ.ย. 2564 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 19 ธ.ค. 2564 8:30 น. 19 ธ.ค. 2564 21:30 น.
    -  สอบปลายภาค ช่วงที่ 1 9 ต.ค. 2564 8:30 น. 10 ต.ค. 2564 16:30 น.
    -  สอบปลายภาค ช่วงที่ 2 18 ธ.ค. 2564 8:30 น. 19 ธ.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา 14 ส.ค. 2564 8:30 น. 13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code 1 ธ.ค. 2564 8:30 น. 13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา 13 ธ.ค. 2564 8:30 น. 13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน 17 มิ.ย. 2564 8:30 น. 2 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 13 ธ.ค. 2564 8:30 น. 12 ม.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันยืนยันการรับส่วนลด 18 ส.ค. 2564 8:30 น. 30 ก.ย. 2564 23:00 น.
Zip Locksmith