เรื่องที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน        
หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
ประกันสังคม
 จรรยาบรรณและวินัย
 
การประกันสุขภาพ
การพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
การจ่ายเงินสวัสดิการ
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
การใช้บัตรแสดงตน
 
 
การประเมินผลของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ความค่าตอตอบแทน
การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน
 
เงินเดือน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
การเพิ่มเงินเดือน/ค่าจ้าง
 
 
เงินประจำตำแหน่ง
 
 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ภาคผนวก
 
 
ข้อบังคับ
 
 
ประกาศ
 
 
แนวปฏิบัติ
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 

 

Zip Locksmith