นางสาวจันทรา มีมุกข์
นักแสดง/ลิเก
ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จบปีการศึกษา 2561 
.................................................................................


นายอรรณพ สวนจุ้ย
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จบปีการศึกษา 2554
..................................................................................ส.ต.อ.เทวา อ่อนบุตร
ผบ.หมู่ สทล.6 กก.1บก.ทล. บช.ก.
ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จบปีการศึกษา 2554
..................................................................................


นางสาววิรดา วงศ์เทวัญ
นักร้อง/ดารานักแสดง
ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จบปีการศึกษา 2555
..................................................................................

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564  ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

พร้อมด้วยบุคลากรเยี่ยมเยือนศิษย์เก่า ได้แก่ นายณัฐชนนท์ ปรางค์ปิยนันท์ 
และคุณอมร ศรีบุญนาค ณ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

  ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า มจษ.-ชัยนาท
ร่วมฟังบรรยาย โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
กิจกรรมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ หอประชุม MK ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท


ศิษย์เก่า มจษ.-ชัยนาท มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน จำนวนทุนละ 5,000 บาท ให้กับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
วัน เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 135 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 
 
โครงการครบรอบ 14 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน อังคาร ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ศิษย์เก่าบรรยาย เรื่องความสำเร็จในการศึกษาและประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
และหาทุนการศึกษาได้งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษา และการประชุมศิษย์เก่า


โครงการครบรอบ 13 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สัมนา หัวข้อ บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับการพัฒนานักศึกษา


โครงการครบรอบ 12 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม -ชัยนาท
วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เสวนา หัวข้อ “ศิษย์เก่ากับปรัชญาในการประกอบอาชีพ”
 

 

Zip Locksmith