อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1. นางสาวลัคนา ศักดิ์ดีวงศ์

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ปิ่นสวัสดิ์ 

 

3. นางสาววิลาสินี ชูทอง

 

4. นางพิมพ์จันทร์ แสงจันทร์ 

 

5. นาวสาวชัชฎา กำลังแพทย์

 

 

Zip Locksmith