ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยสโมสรนักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่เยาวชน ณ โรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยอาจารย์ชินกร  จิรขจรจริตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และมีอาจารย์ ดร.วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เข้าร่วมโครงการ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมสุนทรียภาพทางศิลปะ และกิจกรรมเกษตรพอเพียงในรั้วโรงเรียน  และมีพิธีปิดในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยอาจารย์ชินกร  จิรขจรจริตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  ขอบขอบคุณ ผู้บริหาร คุณครู  และนักเรียนโรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) ที่ให้การต้อนรับ และดูแลเป็นอย่างดี

วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง โดยมี        ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคกร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดจันทน์ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จัดโดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร ห้างร้านต่าง ๆ ในอำเภอสรรคบุรี รวมถึงผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 56 ผู้สนับสนุน ในการบริจาคเงินทุนการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ และวันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563 พิธีปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์ ท่านวราภรณ์ นิพล พร้อมคณะครู ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี

 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนำ้พุ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาทระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ.2560

 

 

  

Zip Locksmith