ประกาศเรื่อง อนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2559 

  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 กำหนดการให้นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559

 

 การขอกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2559

1. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ ปี 2559 <กรอ.Click!> <กยศ.Click!>

2. แบบฟอร์มบันทึกจิตอาสา <Click!>

3. คุณสมบัติผู้ขอกู้ <กยศ.> <กรอ.>

4. เปรียบเทียบการกู้ กยศ. กรอ. <Click!>

5. นักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาปี 2559 ต้องรอประกาศจากกองทุนอีกครั้ง
ประมาณเดือน พฤษภาคม 2559

6.กุณาติดตามข้อมูลข่าวสารการกู้ยืม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

งานทุนการศึกษา ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์ฯ
โทรศัพท์ 056-482-444
ที่ facebook งานประชาสัมพันธ์ มจษ.-ชัยนาท

 

Zip Locksmith