031 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอนุกรัษ์คูคลอง พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ปีการศึกษา 2560 
030 คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 
027 คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 2560 
026 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพิธีไหว้ครู
024 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรดำเนินงานโครงการค่ายต้นกล้าแคฝรั่ง
023 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มป้องกันและปราบปรามทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
022 คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

020 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1) ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560
019 คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
016 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
015 คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
014 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา-ปีการศึกษา 2560 
013 คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
011 คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ เมษายน 2560
010 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา-มจษ.-ชัยนาท
009 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
005 คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ มีนาคม 2560
004 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการช่อมะตูมเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560
002 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

003 คณะกรรมการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาช่อมะตูม ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 7
007 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคารกลาง
009 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
010 แต่งตั้งคณะกรรมการ งานพิธีวางศิลาฤกษ์
025 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
029 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ
030 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา student EdPEx
031 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอนุกรัษ์คูคลอง พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน
032 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
033 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
035 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด มจษ.-ชัยนาท
046 แต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายต้นกล้าแคฝรั่ง ดอกมะตูมช่อใหม่ ช่อที่ 17
050 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสินทรัพย์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

052 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
053 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

054 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์
 
Zip Locksmith