คำสั่งที่ 013 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครโครงการสร้างงานสำหรับประชาชนที่ว่างงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
คำสั่งที่ 014 เวรปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 
คำสั่งที่ 015 เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 
คำสั่งที่ 017 คำสั่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562-2566
คำสั่งที่ 018 เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
คำสั่งที่ 019 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คำสั่งที่ 020 เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 
คำสั่งที่ 021 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาตมกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
คำสั่งที่ 023 เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
คำสั่งที่ 024 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 027 เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
คำสั่งที่ 028 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
คำสั่งที่ 029 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่เยาวชน ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563
คำสั่งที่ 030 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 031 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
คำสั่งที่ 032 เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564

 

Zip Locksmith