โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
กิจกรรม บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการองค์ความรู้(KM)
ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยากรโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

  

 

 

Zip Locksmith