วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาวิจัย ณ ห้องเรียน 231
อาคารแม่ทองคำ เมฆโต ศุนย์การศึกษาชัยนาท การจัดโครงการในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและเรียนรู้ในการสร้างเครื่องดนตรี อนุรักษ์และสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ตลอดจนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้สู่งานวิจัยได้

    

 

Zip Locksmith