วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท
กล่าวเปิดโครงการจิตอาสาแบ่งปันผู้สูงอายุ สงกรานต์น้ำทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป 
จากนั้นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ พร้อมกันร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท 

    

 

Zip Locksmith