วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 อาจารย์วิจิตร จารุโณประถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การศึกษามจษ.- ชัยนาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสูงวัย ไฮ-เทค ครั้งที่ 3 ”
เพื่อผู้สูงอายุมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่และเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับผู้สูงอายุ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith