วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2560 
ณ ศูนย์การศึกษาฯ มจษ.-ชัยนาท โดยการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ปลูกต้นตาล ชมการเคี่ยวตาล และโยนข้าว
ในแปลงนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การศึกษาฯ มจษ.-ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith