วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 2/2560
ณ วัดสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

 

Zip Locksmith