วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith