วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์คูคลอง และร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท

 

 

Zip Locksmith