วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "สูงวัย ไฮเทค " ครั้งที่4
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์ฯ ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith