วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
ร่วมโครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith