วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท
พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และทีมงานสถาบันวัจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ที่เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯชัยนาท พร้อมชมแปลงนาข้าว ศูนย์ฯ ชัยนาท 
ณ จังหวัดชัยนาท

  

Zip Locksmith