วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชัยนาท คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และประชาชน
หน่วยงานต่างๆร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ ๑๘ ปี

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทและพิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนักศึกษาจันทรมงคล๑ และอาคารหอพักนักศึกษาจันทรมงคล ๒
โดยมีพระชัยนาทมุนี (อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท)
เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการเจิมป้ายอาคารหอพักนักศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
เป็นประธานเปิดอาคารหอพักนักศึกษาจันทรมงคล๑ และอาคารหอพักนักศึกษาจันทรมงคล ๒ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

  

Zip Locksmith