วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยมีอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร จำนวน 2 ฐานการเรียนรู้
ได้แก่ฐานนำ้หมักชีวภาพ
วิทยากร โดย อาจารย์อุดมศักดิ์ ผ่องศรี อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร และการประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และฐานการเรียนรู้การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย วิทยากร โดย นายจำรัส จันทร์ชูผล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

  

Zip Locksmith