วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยมีอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร จำนวน 2 ฐานการเรียนรู้
ได้แก่ฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน (การเคี้ยวตาลโตนด)
โดยศูนย์เรียนรู้ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
และฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดตระกร้า วิทยากร โดย อาจารย์ชินกร จิรขจรจริตกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

  

Zip Locksmith