15 มีนาคม 2562 อาจารย์วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9
ปาฐกถาพิเศษ "รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ

  

Zip Locksmith