วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 )
โดยมี คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ชัยนาท ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องลำดับขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
4 ท่าน คือ อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท วิเชษฐ หลุดพา อาจารย์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และนายวุฒิศักดิ์ พวงทอง ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางระจันวิทยา ณ หอประชุม MK ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท

  

Zip Locksmith