วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2561
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสงกรานต์น้ำทิพย์ ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

  

Zip Locksmith