วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๗ 7 th CRU QA DAY
โดยในปีนี้ศูนย์การศึกษาฯชัยนาท ได้รับรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น อันดับที่ 1 ประเภทระดับหน่วยงานสนันสนุน
และผลงานคุณภาพประเภทบุคลากร หัวข้อ "ความเข้มแข็งของสังคมบนพื้นฐานแห่งวิถีความพอเพียง" ได้รับรางวัลชมเชย
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  

Zip Locksmith