วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยอาจารย์วิลาสินี ชูทอง และบุคลากร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2/2562 ทั้งนี้ในกิจกรรมได้มีการบรรยายวิชาภาาาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. โดยอาจารย์อิงคยุทธ์ พูนทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ พร้อมด้วย อาจารย์ ว่าที่ ร.ท. วิเชษฐ หลุดพา และอาจารย์วุฒิศักดิ์ พวงทอง ณ ห้องเรียน 135 ชั้น 3 อาคารเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ

 

Zip Locksmith