โครงการจัดทำแผนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 ณ ลีลาวลัย รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บรรยายโดย ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร

 

Zip Locksmith