ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เปิดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาวิจัย กิจกรรม สำรวจภูมิปัญญาเพื่องานวิจัย

อบรมและถ่ายทอดภูมิปัญญา แก่นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ โดยเชิญนายประยูร อุปมาอ่ำ ปราชญ์ชาวบ้านบรรยายหลักการและวัสดุการทำเครื่องดนตรีไทยและสาธิตการทำเครื่องดนตรี

ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา

 

Zip Locksmith