วันที่ 2 มี.ค.59 เสร็จกิจกรรมบริการวิชาการแล้ววันนี้ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท "เรื่องการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและไตโคเดอร์มา" การอบรมครั้งนี้ชุมชมให้ความสนใจและได้ลงมือปฏิบัติเพื่อจะนำกลับไปใช้ในพืชสวนต่อไป และใน 

วันที่ 3 มี.ค.59 เสร็จภาระกิจการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท "เรื่องการอบรมการปลูกพืชระบบน้ำหยด" ดร.วรนารถ ดวงอุดม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เข้าร่วมชมการสาธิตการทำระบบน้ำหยด โดยวิทยากรจากเกษตรจังหวัดชัยนาท ได้บรรยายให้ความรู้พร้อมให้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นจริงเพื่อให้เกษตรกรที่ เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปประยุคใช้ในพืชการ เกษตรของตนเองต่อไป

  

Zip Locksmith