โครงการอบรม อบรมและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
การใช้งานโปรแกรม Sony vagas pro 11 ในการจัดทำสื่อวีดีโอ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

 

Zip Locksmith