วันที่ 30 พ.ค.59 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท โดยมีนักเรียนนักศึกษา

ภายในจังหวัดชัยนาทและจังใกล้เคียงสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ชนะเลิศนางสาวรัตนาภรณ์ ก้อนทอง ร.ร. ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงญาณภา ก้อนทอง

ร.ร. ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา และรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงธนันชนก ทองสายออ โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ

 

Zip Locksmith