วันที่ 25 มิ.ย.59 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 โรงเรียน ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 โครงงาน ด้วยกัน

ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ชื่อโครงงาน สถานศึกษา ผลรางวัล
     
การเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้ฟางข้าว โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง  รางวัลที่ 1
“วิถีชีวิตที่พอเพียง กับการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่” โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ รางวัลที่ 2
โครงงานการเปรียบเทียบผลผลิตและลดการเกิดโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือยาวด้วยการเสียบยอด โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน รางวัลที่ 3
กล่องสวยด้วยก้านลานสานใจพ่อ โรงเรียนวัดหนองจิก ชมเชย 1
"มหัศจรรย์แตงโม" โรงเรียนครุประชาสรรค์ ชมเชย 2
โครงงานการเปรียบเทียบอิทธิพลของการทำ Seed priming ที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์มะระจีน  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ชมเชย 3
ไม้กวาดดอกหญ้าภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองหวาย  ชมเชย
ถั่วงอกปลอดสารในขวดใส โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ชมเชย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ข้าวนอกนา โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ไม่เข้าร่วมประกวด

 

Zip Locksmith