24 มิ.ย. 59 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จัดโครงการภูมิปัญญาการเคี่ยวตาลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมปลูกต้นตาล 

และชมการสาธิตการเคี่ยวตาล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

Zip Locksmith