วันที่ 9 ส.ค. 59 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ณ ศูนย์ฯ ชัยนาท อย่างเป็นทางการในปีนี้คือ 4.20 คะแนน

 

 

 

Zip Locksmith