โครงการบริการวิชาการในชุมชนและพัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สูงวัย ไฮ-เทค ครั้งที่ 2”
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแม่ทองคำ เมฆโต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

  

 

 

Zip Locksmith