วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนำ้พุ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ.2560

    

 

Zip Locksmith