วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพรถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามจษ.-ชัยนาท
พร้อมตรวจหาสารเสพติดจากนักศึกษาใหม่ กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
พร้อมทั้งร่วมเพาะกล้าดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9

 

Zip Locksmith