วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการนำโดยผศ.ดร.สันทนา วิจิตเนาวรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

Zip Locksmith