วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณภาพบัณฑิต กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith